ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

         โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง เป็นโรงเรียนมูลนิธิเพื่อการกุศลในเครือ         ซาเลเซียนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพ 

โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการจัดหาซื้อ ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรจาก

1. เงินกองทุนพัฒนาของรัฐบาลเบลเยี่ยม โดยผ่านทางองค์การ DMOS/CMI เมือง บรัซเซล 

2. เงินกองทุนพัฒนาของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผ่านองค์การ Cebemo และการสนับสนุนจากสถานฑูตของประเทศเนเธอร์แลนด์

3. เงินกองทุนพัฒนาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยผ่านองค์การ Misereor

โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยเปิดสอนสายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และใน พ.ศ. 2527 ได้เปิดสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา

ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาการพิมพ์เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา

ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา

ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง อย่างเป็น   ทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2528

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032 – 211933 , 221950 , 222499 โทรสาร 032 – 221993


บริเวณโดยรอบของวิทยาลัย