ประวัตินักบุญยอห์นบอสโก

 คุณพ่อบอสโกเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่ตำบลเบ็กกี ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน เป็นพระสงฆ์คาทอลิก ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถและโอกาสที่จะรับตำแหน่งดีๆ มีหน้ามีตาในสังคม แต่ท่านได้สละสิ่งเหล่านั้นเพื่อทุ่มเทชีวิตให้เยาวชนที่ยากจน คุณพ่อได้เริ่มกิจการของท่าน ด้วยการรวบรวมเยาวชนที่      เร่ร่อนและผู้ที่ต้องใช้แรงงานเยาวชนก่อนวัยอันเหมาะสม จำนวนเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีปัญหามากมายคุณพ่อบอสโกก็ไม่เคยย่อท้อเพราะท่านเข้าใจดีว่า หากเยาวชนเหล่านั้นขาดการดูแลเอาใจใส่ไม่มีใครอบรมสั่งสอน ไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้ว พวกเขาอาจต้องจบชีวิตในที่คุมขัง ศูนย์เยาวชนในระยะแรกของท่านไม่มีสถานที่แน่นอน เมื่อคุณพ่อเริ่มรับเด็กเร่ร่อนมาอยู่กับท่าน ท่านจึงคิดหาสถานที่ถาวร และเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกเอาเปรียบ ขาดการศึกษาและทำงานหนักตลอดชีวิต ท่านจึงหาวิธีสร้างอนาคตให้พวกเขาโดยการเปิดสอนพิเศษในเวลาเย็น และได้ เปิดสอนที่ฝึกอาชีพซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนอาชีวะ

งานของท่านทั้งหมด ท่านได้มอบหมายให้อยู่ในความดูแลของนักบุญฟรังซิส    เดอซาล เพราะนักบุญองค์นี้เป็นคนใจอารี มีเมตตา สุภาพอ่อนโยนและมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะแก่การผูกใจเด็กให้มีความรู้สึกรักใคร่ และเหมาะแก่การชักนำให้เด็กเป็นคนดี ด้วยเหตุนี้ท่านได้ขนานนามคณะนักบวชของท่านว่า "คณะนักบวช  ซาเลเซียน"

คุณพ่อบอสโกสิ้นใจเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี แต่กิจกรรมต่างๆ ของท่านยังคงต่อเนื่องมาโดยทางคณะ นักบวชซาเลเซียนและกลุ่มอื่นๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ และท่านได้รับสมญานามว่า "บิดาและอาจารย์แห่ง  เยาวชน"

             วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นวันฉลองของนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สัตบุรุษทั่วโลกพากันยกย่องเกียรติของท่าน และในวันสุดท้ายของทุกๆ เดือน ตามวัดและโรงเรียนของคณะซาเลเซียนจะมีพิธีถวายเกียรติแก่ท่านอีกด้วย