คติพจน์วิทยาลัย

ขยัน

หมายถึง การมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ


ศรัทธา  

หมายถึง การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แห่งความดี ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาที่ ตนนับถืออย่างครบถ้วน รวมทั้งเคารพยกย่องในการกระทำความดีของทุกคน


ร่าเริง  

หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ที่ดีงาม โดยสะท้อนออกมาให้เห็นเด่นชัด  ภายนอกด้วยกิริยาท่าทางที่ สดชื่น แจ่มใส และมีชีวิตชีวา

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนดลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีงานวิจัย และนวัฒตกรรมเด่น ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และเป็นที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ

ปรัชญา

ใฝ่คุณธรรม นำวิชา ทักษะเลิศ เทิดทูนศักดิ์ศรีมนุษย์ พัฒนาสังคม