คณะผู้บริหารของวิทยาลัย

บาทหลวงบัญชา  กิจประเสริฐ

อธิการ และผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงภูวนัส  กิจสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

ภราดาสารพัน แคเซอ

ผู้จัดการ / เหรัญญิก