กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ

หัวข้อรายการสอน ปีการศึกษา 2/2566

ระดับ ปวช. 1

ช่างกล

ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์

ระดับ ปวช. 2

ช่างกล

ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์

ระดับ ปวช. 3

ช่างกล

ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์